Zyski pośrednie uzyskiwane przez bankowość komercyjną

Zyski bezpośrednie, które uzyskiwane są z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych, są najważniejszym źródłem dochodu dla właścicieli banku i jego akcjonariuszy. Zyski bezpośrednie mogą być rozdzielane w formie dywidendy z uzyskanego zysku netto, lub w sposób trwały włączane mogą być do kapitałów własnych, na które składają się na przykład ksapitaly i fundusze rezerwowe. Większość banków działa w ten sposób, ze tylko 30% uzyskanego zysku bepzosredniego netto jest wypłacana w formie dywidendy, Natomiast pozostałe 70% zysku bezpośredniego netto, pozostawiana jest w banku w celu dalszego inwestowania i rozwoju. Czym innym natomiast sa zyski pośrednie, które niw wynikają z operacji gotówkowych, jakie prowadzi bank, ale uzyskiwane są z jego dalszej dzialaności, będącej dzialanoscia dodatkowa. Tak jest na przykład w momencie, gdy bank zajmuje się dzialanoscia samochodową, w Polsce sa to dla przykładu Volkswagen Bank Polska, Fiat Bank, Opel Bank i inne. Zaadaenim tych abnkow jest przede wszystkim udzielanie kredytów na zakup samochodów, które co oczywiste – maja przynieść okerslone zyski. Własccilee jednak koncernów samochodowych maja przede wszystkim na celu uzyskanie zysku przez wzrost sprzedaży samochodów. Warto zwrócić uwagę, ze duża część aut sprzdeawadan jest na kredyt.

Ilość banków komercyjnych w Polsce
W Polsce działa wiele banków komercyjnych, przy czym niektórzy specjaliści uważają, ze w polskim systemie bankowym ilość banków na rynku jest za duża. N apozcatku ilość banków wynosiła zaledwie cztery, potem wraz z przepisami prawa, które...
Różnice w wielkości banków komercyjnych
Banki komercyjne w Polsce różnią się wielkością, kotra wyraża się nie tylko w sumie aktywów i kapitałów zakładowych, ale także wielkością dotyczącą zatrudnianych pracowników, ilością oddziałów i filii. Rozpiętości miedzy największym...
Banki detaliczne
Jeszcze w XIX wieku wytworzył się podział na dwa rodzaje banków: banki inwestycyjne i banki detaliczne, z których każdy miał ograniczoną i ściśle określoną działalność, sankcjonowaną przepisami prawa. Banki inwestycujen nie zawsze i we...

zamówienia publiczne ERP online