Związek Banków Polskich

Zwiazke Banków Polskich jest organizacją, która powstała w roku 1991, a głównym celem jej dzialnosci jest współpraca przy przygotowywaniu ustaw dotyczących systemu bankowego i zasad funkcjnowaniua banków. Związek Banków Poslich jest zatem istotną jednostką, która wpływa w pewnym stopniu na funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce. Do Związku Banków Polskich nalezą praktycznie wszystkie banki komercyjne w Polsce, uczestniczy w jego działaniu także część banków spoledzielczych. Ilość jego członków wynosi około 150 instytucji i placówek bankowych. Związek Banków Polskich pełni funkcję organizatora lobby bankowego, i występuje w interesie bądź wszystkich bądź tylko poszczsegolnych swoich członków. W rezultacie dzialn pidjetcyh przez Związek Banków Polskich było na przykład podjecie decyzji o możliwości tworzenia rezerwy z uzyskanego zysku brutto, czyli zysku liczonego przed poddaniu go opodatkowaniu. Ponadto Związek Banków Polskich wystepouje w szeregu innych działań, mających na celu na przykład zwiększenie roli i umocnienie systemu bankowego funkcjonującego w Polsce. Z tego też względu Związek Banków Polskich zgłasza w imieniu swoich członków różnego rodzaju inicjatywy. W wyniku jednej z nich powstała miedzy innymi Krajowa Izba Rozliczeniowa, Związek działał też również nad projektem związanym ze zroragnizowanume rynku operacji terminowych.

Krajowa Izba Rozliczeniowa
Krajowa Izba Rozliczeniowa jest instytucją, która powstała w celu ułatwienia rozliczeń w systemie międzybankowym. Jest ona centralną instytucją, która ułatwia działanie i integrowanie systemu bankowego w Polsce. Do roku 1993, czyli przed powstaniem...
Biuro Informacji Kredytowej
W celu problemów wynikajaych z brakiem spąłty zaciąganych w bankach kredytów, w roku 1992 powstała baza danych o niesolidnych dłużnikach bankowych. Wszystkie banki mogły tutaj zgłaszać swoich dłużników, którzy nie wywiązywali się z udzielonych...
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a jego dzialanośc rozpoczęła się w dniu 17 lutego rok pożnije,czyli w roku 1995. Działanośc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest bardzo...