Zmiany w działaniu Narodowego Banku Polskiego

Mimo zmian i rozszerzania zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego, w latach czterdziestych, do końca lat pięćdziesiątych nie została wydana ustawa, która by regulowała te zmiany. Rozszerzanie zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego nastepwoało tylko i wyłącznie na skutek wydawanych dekretów. Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, pięćdziesiątych dokładnie w roku 1958 uchwalona i wydana została Ustawa o Narodowym Banku Polskim, która regulowała zakres jego czynności oraz ustanawiała centralną instytucją finansową Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ustawa ta stworzyła formalne podstawy działalności Narodowego Banku Polskiego, który funkcjonował wedle nakreślonych w niej zasad praktycznie aż do obalenia komunizmu w Polsce i zmiany centralnej gospodarki kapitalistycznej na gospodarkę rynkową i ustrój kapitalistyczny. Zgodnie z zapisami Ustawy, Narodowy Bank Polski stał się centralną instytucję, która dodatkowo miała za zadanie sprawną i ścisłą współpracę z całością aparatu administracyjnego. Polityka w formie kredytowej i pieniężnej miała być realizowana zgodnie z wytycznymi, jakie Narodowemu Bankowi Polskiemu wyznaczało Ministerstwo Finansów. Do głównych zadań Narodowego Banku Polskiego należało przede wszystkim kredytowanie przedsiębiorstw, wchodzących w skład gospodarki socjalistycznej, oraz kontrola wykorzystania zasobów finansowych, uzyskanych z kredytu.

Cele działania Narodowego Banku Polskiego zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim
Według Ustawy o Narowoduym banku Polskim, wydanej w 1958 roku, Narodowy Bank Polski był instytucją, która miała bardzo szerokie uprawnienia. Oprócz zadania głowneg, jakie stanowiło kredytowanie jednostek gospodarczych w sposób bezpośredni lub...
Wzajemne kompetencje Narodowego Banku Polskiego, rządu i ministerstwa finansów
Wydana w końcówce lat pięćdziesiątych Ustawa o Narodowym Banku Polskim określała także wzajemne zależności miedzy Narodowym Bankiem Polskim oraz ministerstwem finansów i rządem. W pierwszej kolejności Narodowy Bank Polski opracowywała plan...
Funkcjonowanie banków w Polsce w latach sześćdziesiątych
Po wejściu w życie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, kolejnym ważnym aktem była ustawa o prawie bankowym, wydana w roku 1960. Określała ona system bankowy w Polsce i wyznaczała kompetencje poszczególnych banków. Zgodnie z ustawa o Narodowym Banku...

hdpe lub ldpe