Wzajemne kompetencje Narodowego Banku Polskiego, rządu i ministerstwa finansów

Wydana w końcówce lat pięćdziesiątych Ustawa o Narodowym Banku Polskim określała także wzajemne zależności miedzy Narodowym Bankiem Polskim oraz ministerstwem finansów i rządem. W pierwszej kolejności Narodowy Bank Polski opracowywała plan finansowy, zgodnie z obowiązującym planem gospodarczym. Plan ten był następnie przekazywany do zaopiniowania i akceptacji Radzie Ministrów właśnie przez ministerstwo finansów. Plan finansowy, przekazywany przez Narodowy Bank Polski obejmował zarówno plan kasowy i kredytowy, bilans i sprawozdanie z czynności, które zobowiązany był realizować Narodowy Bank Polski, zgodnie z kompetencjami, jakich udzielała mu Ustawa o NBP. Ponadto ministerstwo finansów odpowiedzialne było za ustalanie wzorów banknotów, emitowanych przez Narodowy Bank Polski, a czyniło to na wniosek prezesa rady ministrów. Te wzajemne czynności miedzy narodowym Bankiem Polskim, a ministerstwem finansów i rządem, polegały również na tym, że wstępne projekty dotyczące mianowanie oraz odwoływania wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego, były formułowane przez ministerstwo finansów, a następnie, po uzgodnieniu z prezesem NBP, były wcielane w życie. Minister finansów wstępnie powoływał również innych członków zarządu, odbywało się to na wniosek prezesa NBP. Z kolei prezes Nardowoego Banku Polskiego był mianowany przez Rade ministrów, a to odbywało się na wniosek ministra finansów.

Funkcjonowanie banków w Polsce w latach sześćdziesiątych
Po wejściu w życie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, kolejnym ważnym aktem była ustawa o prawie bankowym, wydana w roku 1960. Określała ona system bankowy w Polsce i wyznaczała kompetencje poszczególnych banków. Zgodnie z ustawa o Narodowym Banku...
Kompetencje poszczególnych banków wchodzących w skład systemu bankowego w Polsce
U schyłku lata szescdziesiatcyh dokonano kolejnych zmian w systemie bankowości w Polsce. Istotna zmiana było przede wszystkim to, ze likwidacji uległ Bank Inwestycyjny, a jego czynności i kompetencje zostały przekazane innym bankom. Bank Rolny nadzorował...
Funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce na początku lat siedemdziesiątych
Ustawa Prawo Bankowe, wydana w roku 1960 oraz kolejne dekrety, które zmieniały kompetencje poszczególnych banków w Polsce, unormowały system bankowy działający na potrzeby scentralizowanej gospodarki socjalistycznej. Byanjmnije jednak te zmiany,...

tanie puchary sportowe www.lagodnarehabilitacja.net.pl/nauka-pierwszych-krokow-po-udarze-mozgu/