Skutki przejmowania banków komercyjnych przez inwestorów zagranicznych

Prywatyzacja banków na początku lat dziewięćdziesiątych była bardzo pożądanym zjawiskiem. Rząd dążył do tego, aby prywatyzacja przebiegała jak najszybciej i aby jak najwięcej banków przeszło w ręce prywatne. Dlatego też czyniono wiele starań, aby prywatyzacja była procesem łatwym do przeprowadzenia i skutecznym oraz żeby zaowocował przejęciem całości własności banku przez prywatnych właścicieli. Dużą pokusą okazało się odstępowanie polskich banków inwestorom zagranicznym, którzy chętnie wstępowali na stosunkowo niedawno otwarty rynek polski. Z tego też względu czyniono takie działania, kotre polegały na tym, że na rynek polski, dla polskich inwestorów wypuszczano ściśle ograniczoną liczbę akcji danego banku, a głównego kontrahenta szukano w partnerach zagranicznych, którym oferowano większość akcji. Sytuacja ta początkowo była korzystna, dopiero później zauważono, że większość krajów europejskich nie pozwala na tak duże liczbowo inwestycje obcego kapitału w akcje rodzimych przedsiębiorstw. Na przykład Hiszpania, Portugalia czy Grecja, pozwalały na swobodne inwestycje inwestorów zagranicznych, ale z ich przedsiębiorstwami, natomiast znacznemu ograniczeniu ulegała sppzredaz akcji rodzimych pzredsiebiorstw kontrahentom zagranicznym. Dominacja banków zagranicznych jest powodem tego, ze najważniejsze decyzje dotyczące banku zapadają za granicą.

Konsolidacja banków komercyjnych w Polsce
W początkowej fazie wchodzenia na rynek polski, banki posiadające zagranicznych właścicieli, zakładały w Polsce tylko i wyłącznie filie, w których skupiały się przede wszystkim na obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych, które działały...
Oddziały, przedstawicielstwa i banki międzynarodowe
W Polsce, w systemie bankowym działają nie tylko banki, które są bankami zagranicznymi. Działają też w Polsce banki, które posiadają oddziały, których centrale zlokalizowane są za granicą. Oddziały te nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu...
Banki spółdzielcze działające w polskim systemie bankowym
Banki społedzielcze należą do spółdzielców. Władze w takim banku sprawuje walne zgromadzenie, na którym prawo głosu ma każdy z udziałowiec, czyli spółdzielca. Każdy udziałowiec ma prawo jednego głosu, i jest to niezależne od ilości...

Obsługa prawna chorzów