Schemat działalności Narodowego Banku Polskiego

W gospodarce rynkowej dzialanosc banku centralnego opiera się na dopasowaniu jego struktur, czynności i dzialanosci emisyjno – kredytowej do aktualnych potrzeb, wyznaczanych przez zmiany gospodarcze i koniunkturę. Natomiast w gospodarce centralnej, dzialaność Narodowego Banku Polskiego była oderwana od zmian i funkcjonowania gospodarczego, natomiast podporządkowana była centralnemu planowi gospodarczemu. Wytyczne dzalanosci Narodowego Banku Polskiego określały ustalenia i plany opracowywane przez ministerstwo finansów, wobec tego można przyjąć, że Narodowy Bank Polski był niejako instytucje służebną wobec tego ministerstwa i z pewnością nie pełnił normalnej funkcji, jaka powinien pelinic bank o centralnym profilu działalności. Mimo tych ograniczeń, narzuconych przez centralizm gospodarki narodowej i ustrój socjalistyczny, Narodowy Bank Polski zajmował się ważnymi aspektami, do których należało kontrolowanie dzialanosci finansowej panstwoych organizacji, jednostek i przedsiębiorstw, a także stanowił jedyną kasę państwową, która zajmowla się nie tylko obsługą budżetu, ale również kontrolą obrotu odbywającego się w formie bezgotówkowej. Ponadto Narodowy Bank Polski stanowił centralną jednostkę, w której odbywały się różnego rodzaju rozliczenia państwowe i dewizowe. Emisja pieniądza sprowadzał się w istocie do nadzoru technicznego tejże emisji.

Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Ze względu na centralizm gospodarki socjalistycznej i specyfikę funkcjonowania tejże gospodarki, działalność Narodowego Banku Polskiego, jako centralnej jednostki finansowej, była określona właśnie wymogami i potrzebami tej gospodarki. Narodowy...
Kredytowanie udzielane przez Narodowy Bank Polski
W związku ze stopniowym rozszerzaniem komptenecji Narodowego Banku Polskiego przez wydawane w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dekrety, a w końcu przez ustabilizowanie i oficjalne i formalne ugruntowanie jego pozycji na rynku bankowym w socjalistycznej...
Reformy systemu bankowego
Dominująca rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie udzielania kredtówq krótkoterminowych trwałą nieprzerwanie od końca lat pięćdziesiątych, do podatku lat osiemdziesiątych. Wówczas zostały wprowadzone pewnego rodzaju reformy, które miały...