Reformy systemu gospodarczego w Polsce w początku lat dziewięćdziesiątych

Początki nowego ustroju, zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym były bardzo trudne. Gospodarka znalazal się w fazie wielkiego kryzysu, który unaocznił dewastacje i deformacje, jakie odbywały się konsekwentnie przez wszystkie lata panowania gospodarki centralnej. Program reform wprowadzony został pierwszego stycznia 1990 roku, ale na jego efekty trzeba było czekać długo. W pierwszych latach obserwowany był ujemny wzrost gospodarczy, spadek produkcji w gospodarce narodowej oraz stopniowo i bardzo konsekwentnie rosnące bezrobocie. Reformy przeprowadzone w systemie bankowym miały służyć dwu zasadniczym celom. Po pierwsze chodziło o to, żeby zreformować Narodowy Bank Polski, a reforma ta miała zmienić status i zakres działania Banku. Druga reforma miała docelowo stworzyć podstawy ku temu, aby w Polsce miała możliwość rozwinąć się bankowość o charakterze komercyjnym. Przede wszystkim uwolniono banki i jednostki gospodarcze od wzajemnej zależności, to znaczy, że podmioty nie były zobowiązane do korzystanie tylko z usług Narodowego Banku Polskiego, ale miały w tym zakersioe całkowitą wolność wyboru. Podobnie było z bankami, które teraz mogły prowadzić działalność obejmującą cały kompleks usług bankowych, a nie musiały ograniczać się tylko do działań, określonych w ustawach i dekretach.

Działalność systemu bankowego w Polsce
Reformy systemu bankowego miały również na celu tworzenie tak zwanego dwupoziomowego systemu bankowego, który wprowadzałby nowe relacje miedzy Narodowym Bankiem Polskim, a bankami komercyjnymi. Chodziło o to, aby wszelkiego rodzaju operacja finansowe...
Główne kierunki działalności Narodowego Banku Polskiego po reformach systemu bankowego
Po przeprowadzeniu szeregu reform, wprowadzenia nowego systemu bankowego, status Narodowego Banku Polskiego uległ zmianie i to znacznej. Było to nieuniknione, gdyż wokół pojawiła się nowa rzeczywistość polityczna i gospodarcza, która wymagała...
Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, upoważniony przez Ustawę do wystepwoania w roli banku centralnego, wykonywał wiele czynności, związanych z pełnioną funkcją. Przede wszystkim Ustawa określała, że jego komptetncje polegają także na umacnianiu roli pieniądza...