Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pinieżnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, powołaną zgodnie z ustawą o NBP oraz zgodnie z zapisami konstytucyjnymi. Skład Rady Polityki Pieniężnej określany jest przez te same akty prawne i według zapisów wchodzą do niej prezes Narodowego Banku Polskiego, który automatycznie jest przewodniczącym Rady, a także dziewięciu członków, którymi są osoby powołane przez sejm, senat i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są, tak samo jak prezes Narodowego Banku Polskiego, na kadencję, która trwa sześć lat. Do zadań, jakie Ustawa stawia przed Radą Polityki Pieniężnej, jako organem Narodowego Banku Polskiego, należą między innymi działania, takie jak ustalanie wysokości stóp procentowych, ustala także zasady i wysokości obowiązkowej rezerwy dla banków. Jednak jej główne działania polegają na tym, że Rada Polityki Pieniężnej zajmuje się ustalaniem co roku planu polityki pieniężnej. Plan ten nastepnei jest przedkładany do zaopiniowania Sejmowi. W tym samym czasie Rada Ministrów przedkłada do sejmu projekt ustawy budżetowej na dany rok. Ponadto Rada jest zobowiązana do tego, aby w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku, złożyć do Sejmu sprawozdanie dotyczące wywiązywania się z założonego planu polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej otrzymuje również od Narodowego Banku Polskiego sprawozdanie dotyczące jego działalności.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego
Organem wykonawczym Narodowego Banku Polskiego jest zarząd, który składa się z prezesa Narodowego banku Polskiego, który jest od razu przewodniczącym zarządu, a także pozostałych osób, przy czym przynajmniej dwie spośród nich pełnią stanowisko...
Rada Naukowa Narodowego banku Polskiego
Narodowy Bank Polski wypełnia rozmaite zadania związek z finansami państwa polskiego, a zatem jest główną ainstytuc finansowa kraju, organem emisyjnym oraz pełni funkcje banku centralnego banku banków. Jest zatem jednostką, która przede wszystkim...
Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, pełniąc funkcję nadrzędnej instytucji finansowej państwa polskiego, jest zobowiązany do realizacji różnego rodzaju zadań, głownie dotyczących kwestii ekonomicznych, gospodarczych i finansowych. Narodowy Bank Polski jest...