Prezes Narodowego Banku Polskiego

Prezes Narodowego Banku Polskiego jest główną osobą w tej instytucji i posiada znaczne kompetencje i uprawnienia w zakresie swojej działalności. Zgodnie z przepisami prawa, prezes Narodowy Banku Polskiego powoływany jest przez Sejm, który wnioskuje o stanowisko prezesa do prezydenta. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Narodowym Banku Polskim i prawie bankowym, kadencja prezesa Banku uległa wydłużeniu i obecnie prezes powoływany jest na kadencję, która trwa sześć lat. Równoeczęsnie ta Ustawa zastrzega, że osoba wybrana na prezesa Narodowego Banku Polskiego nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż dwie kadencje z rzędu. Prezes jest odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i ogólnie pojętą działąność Narodowego Banku Polskiego. Osoba ta jest reprezentantem Narodowego Banku Polskiego w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, a także zajmuje stanowisko przewodniczące w trakcie obrad Zarządu Narodowego Banku Polskiego, a także jest osobą, która przewodniczy obradom i działaniu Rady Polityki Pieniężnej. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w tej instytucji. Szerokość jego kompetencji i uprawnień przejawia się również w tym, że ma on upoważnienie do reprezentowania interesów Polski w czasie kontaktów z kontrahentami, którymi są instytucje bankowe o zasięgu międzynarodowym.

Rada Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pinieżnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, powołaną zgodnie z ustawą o NBP oraz zgodnie z zapisami konstytucyjnymi. Skład Rady Polityki Pieniężnej określany jest przez te same akty prawne i według zapisów wchodzą do niej...
Zarząd Narodowego Banku Polskiego
Organem wykonawczym Narodowego Banku Polskiego jest zarząd, który składa się z prezesa Narodowego banku Polskiego, który jest od razu przewodniczącym zarządu, a także pozostałych osób, przy czym przynajmniej dwie spośród nich pełnią stanowisko...
Rada Naukowa Narodowego banku Polskiego
Narodowy Bank Polski wypełnia rozmaite zadania związek z finansami państwa polskiego, a zatem jest główną ainstytuc finansowa kraju, organem emisyjnym oraz pełni funkcje banku centralnego banku banków. Jest zatem jednostką, która przede wszystkim...

rehabilitacja sportowa