Pozycja Narodowego Banku Polskiego

W ciągu ostatnich lat, w czasie których nastąpiła całkowita transformacja ustrojowa Polski i jej systemu społeczno-politycznego i ekonomiczno – gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się instytucją która zapewnia stabilność systemu bankowego i finansowego w Polsce. Narodowy Bank Polski realizuje swoją politykę według instrumentów charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, zapewniając sprawna realizację zadań związanych z polityka finansową państwa oraz nadzorem systemu bankowego. NBP stał się wykonawcą swego priorytetowego działania, jakim było obniżenie inflacji, i cel ten osiągnął, obniżając inflację do poziomu zaledwie kilku procent. Ponadto przeprowadzona denominacja złotego, który to proces został zrealizowany w bardzo sprawny i skuteczny sposób, oraz stabilność waluty polskiej sprawiło, ze złoty polski cieszy się zaufaniem społeczeństwa. Utrzymująca się stabilna sytuacja w kwestii finansowej oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu inflacyjnego, sprzyja inwestorom zagranicznym, dla których rynek polski staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym i pewnym. Stabilność polityki pieniężnej i właściwie realizowany projekt rozwoju systemu bankowego w Polsce jest potwierdzany tym, że światowy kryzys gospodarczy dotknął polski system finansowy w stopniu niezbyt dotkliwym i nieznaczącym w porównaniu do innych państw.

Ocena działalności Narodowego Banku Polskiego
Patrząc wstecz na ostatnie kilkanaście lat działalności Narodowego Banku Polskiego, ogólna ocena jego czynności jest raczej pozytywna. Obecnie Narodowy Bank Polski jest jedną z najwazniesjszcvh instytucji finansowych, kreujących politykę finansową...
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prezes Narodowego Banku Polskiego jest główną osobą w tej instytucji i posiada znaczne kompetencje i uprawnienia w zakresie swojej działalności. Zgodnie z przepisami prawa, prezes Narodowy Banku Polskiego powoływany jest przez Sejm, który wnioskuje...
Rada Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pinieżnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, powołaną zgodnie z ustawą o NBP oraz zgodnie z zapisami konstytucyjnymi. Skład Rady Polityki Pieniężnej określany jest przez te same akty prawne i według zapisów wchodzą do niej...

www.gabinetystomatologiczne.biz.pl/zlamanie-z-odwiedzeniem/ kancelaria adwokacka konin