Ograniczenie dzialanosci Banku Polskiego i jego ostateczna likwidacja

W związku z mlaejacym znaczeniem Banku Polskiego, władze polskie próbowały ratować ta instytucje i jej dzialanosc. Powstała zatem propozycja, aby Bak Polski stal się bankiem akcyjnym, którego podstawowym profilem działania byłby handel. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem władz rosyjskich i ostatecznie idea ta upadla. Ograniczenie działąności kredytowej i emisyjnej Banku Polskiego było dużym ciosem, skierowanym przeciwko polskiej autonomii, gospodarce i innym rodzajom polskiej dzialanosci, a ostatecznie było ciosem w sama polskość. Bank Polski pełnił bardzo ważną role w gospodarce polskiej, która i tak działała w bardzo ograniczonych warunkach zarówno samorządowych jak i terytorialnych. Profil działania Banku Polskiego był bardzo szeroki i obejmował takie profile, jak profil depozytowo – kredytowy, emisyjny, oraz wspierający przedsiębiorczość państwową. Bank Polski pozostawał zatem bankiem państwa, a jego funkcje i uprawnienia sięgały dużo dalej niż funkcje i dzialaność banków wspoleczsnych. Bank wspierał rodzimą gospodarkę i to głownie dzięki jego wsparciu powstała sieć dróg krajowych oraz została zainicjowana budowa Kanału Augustowskiego. Wraz z nastaniem pierwszego dnia roku 1886 Bank Polski został oficjalnym dekretem postawiony w stan likwidacji. Schedę po nim, w postaci majątku, przejął Bank Państwa, czyli bank rosyjski.

Działalność Banku Polskiego w okresie międzywojennym
Po zlikwidowaniu Banku Polskiego przez władze zaboru rosyjskiego, zakończył się rozdział w historii bankowości centralnej polskiej. Kolejny rozdział został otwarty wraz z odzyskaniem niepodległości przez Państwo Polskie w roku 1918. Budowa...
Reforma walutowa Władysława Rabskiego w roku
Po odzyskaniu niepodległości uregulowaniu musiało podlegać bardzo wiele kwestii, w tym przede wszystkim kwestie finansowe. Na terenie Polski w obiegu były pieniądze, które swego czasu obowiązywały we wszystkich trzech zaborach. A zatem spotkać...
Podstawowe założenia reformy Grabskiego
Reforma rządu Władysława Grabskiego polegała przede wszystkim na wyegzekwowaniu pieniędzy z danin publicznych, na radykalnym cieciu kosztów, które generowała administracja państwowa oraz na wprowadzeniu podatku majątkowego, w formie podatku...

biznesowy świat chwilówki chwilówki