Oddziały, przedstawicielstwa i banki międzynarodowe

W Polsce, w systemie bankowym działają nie tylko banki, które są bankami zagranicznymi. Działają też w Polsce banki, które posiadają oddziały, których centrale zlokalizowane są za granicą. Oddziały te nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu prawa, nie mogą zatem być rozpatrywane jako przedsiębiorstwa polskie. Muszą one jednak stosować się do polskich przepisów i norm działania. Otwarcie oddziału banku zagranicznego w Polsce też zwiazen jest z zastosowaniem się do procedur wynikających z Prawa Bankowego. Zezwolenie na otwarcie w Polsce takiego oddziału wydaje Komisja nadzoru Bankowego, która uzgadnia wcześniej swojej stanowisko z Ministerstwem Finansów. Jednakże uzyskanie tego zezwolenia nie jest sprawą łatwą i obwarowane jest różnego rodzaju ograniczeniami. Tak samo jak banki zagraniczne mają swoje przedstawicielstwa w Polsce, tak samo banki polskie posiadają swoje oddziały za granicą. Jednak funkcjnownaie tego typu oddziałów jest znacznie ograniczone przepisami prawa. Prawo bankowe nakłada na tego typu placówki zakaz wykonywania jakiegokolwiek rodzaju czynności bankowych. W ziwazku z tym ich rola zostaje ograniczona do tego, że na przykład wykonują one działania mające na celu promocję działalności swoich banków, ułatwiają im nawiązywanie kontaktów gospodarczych oraz ułatwiają w sposób pośredni prowadzenie działąności o charakterze komercyjnym.

Banki spółdzielcze działające w polskim systemie bankowym
Banki społedzielcze należą do spółdzielców. Władze w takim banku sprawuje walne zgromadzenie, na którym prawo głosu ma każdy z udziałowiec, czyli spółdzielca. Każdy udziałowiec ma prawo jednego głosu, i jest to niezależne od ilości...
Historia banków spółdzielczych
Banki spółdzielcze Polsce wywodzą się z założonych jeszcze w okresie dwudziestolecia miedzywojenngo banków ludowych i banków samopomocy, które tworzone były między innymi przez kupców, rzemieślników i rolników. Po zakończeniu drugiej...

religia etyka w szkole czytaj dalej na mojej stronie