Ocena działalności Narodowego Banku Polskiego

Patrząc wstecz na ostatnie kilkanaście lat działalności Narodowego Banku Polskiego, ogólna ocena jego czynności jest raczej pozytywna. Obecnie Narodowy Bank Polski jest jedną z najwazniesjszcvh instytucji finansowych, kreujących politykę finansową i pieniężną państwa polskiego. Narodowy Bank Polski jest również instutucj, akótra prowadzi działalność o charakterze analitycznej i badawczej. Przy podejmowaniu tego typu działań zwraca się ku tradycjom wypracowanym jeszcze w latach dwudziestolecia międzywojneggo, kiedy zręby niepodległości budowane były podobnie jak po roku 1989, od samego początku. Narodowy Bank Polski wspiera także różnego rodzaju inicjatywy społeczne, jest mecenasem wydarzeń kulturalnych, a zatem jego działalność obejmuje nie tylko kwestie finansowe i gospodarcze. W ciągu swego istnienia w warunkach gospodarki rynkowej, Narodowy Bank Polski podejmował czasem też czasem działąni, które z perspektywy czasu można określić jako niezbyt trafne czy wręcz niewłaściwe. Trzeba jednak pamiętać, że proces dochodzenia do pewnych rzeczy, biorąc pod uwagę przeszłość ustrojową Polski, zajmować musi pewien określony czas, który nie zawsze uda się właściwie wykorzystać. Niemniej jednak w chwili obecnej Narodowy Bank Polski jest w obecnych warunkach pozytywnie ocenianą i najważniejszą instytucja o profilu ekonomiczno – finansowym, która wywiązuje się ze stawianych przed nią zadań.

Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prezes Narodowego Banku Polskiego jest główną osobą w tej instytucji i posiada znaczne kompetencje i uprawnienia w zakresie swojej działalności. Zgodnie z przepisami prawa, prezes Narodowy Banku Polskiego powoływany jest przez Sejm, który wnioskuje...
Rada Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pinieżnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, powołaną zgodnie z ustawą o NBP oraz zgodnie z zapisami konstytucyjnymi. Skład Rady Polityki Pieniężnej określany jest przez te same akty prawne i według zapisów wchodzą do niej...
Zarząd Narodowego Banku Polskiego
Organem wykonawczym Narodowego Banku Polskiego jest zarząd, który składa się z prezesa Narodowego banku Polskiego, który jest od razu przewodniczącym zarządu, a także pozostałych osób, przy czym przynajmniej dwie spośród nich pełnią stanowisko...

oetker