Narodowy Bank Polski, a Bank Polski S.A

Mimo powołania do życia Narodowego Banku Polskiego, Bank Polski S.A. czyli instytucja finsowa naczelna, działająca przed wybuchem wojny, formalnie nie uległa likwidacji i nadal stanowiła instytucję będącą reperezentatem rządu polskiego na emigracji. Sprawa zatem była dość skomplikowana, tym bardziej, ze w początkach działalności Narodowy Bank Polski przejął od Banku Polskiego S.A. tylko niewielką część uprawnień, dotyczącą działalności emisyjnej i w istocie działały dwa banki, a każdy z nich był pretendentem do miana jedynego i oficjalnie uznawanego banku na arenie politycznej. Sprawa uległa rozwiązaniu w roku 1945, na przełomie czerwca i lipca, gdy państwa zachodnie odmówiły dalszego uznawania rządu na emigracji jako oficjalnej władzy państwowej w Polsce. W związku z tym uznano prawo Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej do przejęcia wierzytelności i zasobów Banku Polskiego S.A., w tym także zasobów zlokalizowanych za granicą. Niewyjaśniona pozostała tylko kwestia tego, co zrobić ze złotem, które było własnością Banku Polskiego i rozlokowane było w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie złoto to przekazano Bankowi Polskiemu S.A., i było ono wykorzystywane do różnych celów, którymi były na przykład pożyczki zagraniczne. Wartość tego złota wynosiła w chwili przejęcia go przez Bank Polski S.A. 70 milionów dolarów.

Dzialaność Narodowego Banku Polskiego w pierwszych latach po zakończeniu wojny
Narodowy bank Polski pełnił rolę w gospodarce krajowej, która znacznie odbiegała od roli, jaką pełniły banki centralne w gospodarce rynkowej i systemie kapitalistycznym. Narodowy Bank Polski zaczął otrzymywać coraz większe przywileje, a jego...
Głownie kierunki działania Narodowego Banku Polskiego
Po wejściu w życie Państwowego Planu Gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się główną instytucją kredytowa, która udzielała kredytów w sposób bezpośredni większym przedsiębiorstwom państwowym, ale także był instytucją, która za...
Rozszerzanie uprawnień Narodowego Banku Polskiego
Wraz z rozwojem i dojrzewaniem gospodarki centralnej socjalistycznej, zwiększały się również zadania, jakie mołg realizować Narodowy Bank Polski. W roku 1948 wydano kolejny dekret, który rozszerzał zakres działania Banku i przyznawał mu coraz...

części do wózków widłowych toyota http://www.jarosz.com.pl/gabiony.php