Narodowy Bank Polski

Przygotowania do powołania Narodowego Banku Polskiego miały miejsce już w roku 1944, na posiedzeniu PKWN w Moskwie. Pierwsze działania, mające na celu faktyczne wprowadzenie instytucji finansowej w życie państwa polskiego, nastąpiły w styczniu roku 1945. W tym samym czasie podjęto próby powołania do działanie nie tylko centrali Banku w Warszawie, ale także jego filii w większych miastach. Dekret, który ostatecznie powołał do życia Nardoowdy Bank Polski, wydany został piętnastego stycznia 1945 roku, a w życie wszedł już drugiego lutego tego samego roku. Dekret ten został podpisany przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej, prezesa Rady Ministrów oraz przez ministra skarbu. Dekret ten określał podstawowe zasady działanie Narodowego Banku Polskiego, jego uprawnienia oraz cele działalności. Wedle tych zapisów Narodowy Bank Polski był instytucją państwową, która została powołana, żeby uregulować obieg pieniądza oraz umożliwić udzielanie kredytów. Państwo dało NBP możliwość wyłącznej emisji biletów bankowych, a wielkość tejże emisji określona była przez Radę Ministrów, na postawie wniosku złożonego do niej przez ministra skarbu. Bilety bankowe miały pokrycie w całości majątku pąnstowego oraz we wszystkich dochodach, jakie uzyskał skarb państwa. Dekret ten ustalał także, że kwota wszystkich biletów bankowych, które znajdowały się w obiegu powinna być pokryta w pełnej wysokości złotem, w postaci monet i sztabek złota, pieniędzmi zagranicznymi, dewizami oraz innymi aktywami bankowymi.

Działalność Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski miał określony również już w lutym plan działania na najbliższe kilka mieisecy. Działanie te obejmowały przejęcie czynności, które wykonywała do tej pory tymczasowa organizacja finansowa, jaką była Centralna Kasa Skarbowa....
Narodowy Bank Polski, a Bank Polski S.A
Mimo powołania do życia Narodowego Banku Polskiego, Bank Polski S.A. czyli instytucja finsowa naczelna, działająca przed wybuchem wojny, formalnie nie uległa likwidacji i nadal stanowiła instytucję będącą reperezentatem rządu polskiego na emigracji....
Dzialaność Narodowego Banku Polskiego w pierwszych latach po zakończeniu wojny
Narodowy bank Polski pełnił rolę w gospodarce krajowej, która znacznie odbiegała od roli, jaką pełniły banki centralne w gospodarce rynkowej i systemie kapitalistycznym. Narodowy Bank Polski zaczął otrzymywać coraz większe przywileje, a jego...

Biuro Hera odszkodowania z ubezpieczenia oc