Kredytowanie udzielane przez Narodowy Bank Polski

W związku ze stopniowym rozszerzaniem komptenecji Narodowego Banku Polskiego przez wydawane w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dekrety, a w końcu przez ustabilizowanie i oficjalne i formalne ugruntowanie jego pozycji na rynku bankowym w socjalistycznej Polsce, Narodowy Bank Polski stal się praktycznie monopolistą jeśli chodzi o kwestie udzielania kredytów zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych. Narodowy Bank Polski udzielała tychże kredytów przedsiębiorstwom państwowym, które wówczas, odpowiadając przed Bankiem ze sposobów wykorzystania przyznanych im środków, popadały w finansową zależność od Banku. Zależność taka występowała również miedzy Narodowym Bankiem Polskim, a pozostałymi bankami. One wprawdzie mogły udzielać kredytów, ale głownie pojedynczym jednostkom, natomiast nie były upoważniane do tego, aby funkcjonować jako kredytodawca dla sektora przedsiębiorstw państwowych. Obsługa kredytowa rolnictwa i ludności z nim zwiazenj zajmował się Bank Rolny, natomiast osoby prywatne, niezwiązane z rolnictwem, zwracały się do Powszechnej Kasy Oszczednoiści. Likwidacja Banku Inwestycyjnego oraz pozostałych instytucji kredytowych, spowodowała również przejecie ich kompetencji, związanych z udzielaniem kredytów i pożyczek przez Narodowy Bank Polski, który tym samym skupił wokół siebie praktycznie całość czynności związanych z kredytowaniem.

Reformy systemu bankowego
Dominująca rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie udzielania kredtówq krótkoterminowych trwałą nieprzerwanie od końca lat pięćdziesiątych, do podatku lat osiemdziesiątych. Wówczas zostały wprowadzone pewnego rodzaju reformy, które miały...
Upadek systemu komunistycznego w Polsce
Początek lat dziewięcdzisiatych przyniósł w Polsce całkowitą reformę praktycznie wszystkich struktur państwowych. Po dokonaniu się rewolucji, określanej mianem bezkrwawej, Polska wyzwoliła się z ustroju socjalistycznego, a w miejsce komunizmu...
Reformy systemu gospodarczego w Polsce w początku lat dziewięćdziesiątych
Początki nowego ustroju, zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym były bardzo trudne. Gospodarka znalazal się w fazie wielkiego kryzysu, który unaocznił dewastacje i deformacje, jakie odbywały się konsekwentnie przez wszystkie lata...