Głownie kierunki działania Narodowego Banku Polskiego

Po wejściu w życie Państwowego Planu Gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się główną instytucją kredytowa, która udzielała kredytów w sposób bezpośredni większym przedsiębiorstwom państwowym, ale także był instytucją, która za poserdnictwem innych banków udzielała kredytów mniejszym jednostkom gospodarczym. Narodowy Bank Polski był także odpowiedzialny za przeprowadzania form kredytowania przedsiębiorstw zgodnie z Państwowym Planem Gospodarczym, a także miał za zadanie kontrolować wyniki udzielonego kredytu,czyli zgodność wykorzystania środków z przedstawionym planem kredytowym. Narodowy Bank Polski zajmowała się także jako główna instytucja finansowa, opracowywaniem planów finansowych, zgodnie z dyrektywami i założeniami zawartymi w Państwowym Palnie Gospodarczym. Realizacją planów gospodarczych, zgodnie z przyjętymi zasadami, zajmowały się praktycznie wszystkie funkcjonująca banki i były współodpowiedzialne za ich wykonywanie. Nadzorowały one także rozdział funduszy, udzielonych przedsiębiorstwom w formie kredytu, a także kontrolowały realizację wykorzystania środków pieniężnych. Zatem działąność Narodowego Banku Polskiego była niezmiernie istotnym aspektem funkcjonowania centralnej gospodarki socjalistycznej. Bez tej instytucji finansowej nie byłoby możliwe wypełnienie zadań, jaki ustrój socjalistyczny stawiała przed gospodarką krajową.

Rozszerzanie uprawnień Narodowego Banku Polskiego
Wraz z rozwojem i dojrzewaniem gospodarki centralnej socjalistycznej, zwiększały się również zadania, jakie mołg realizować Narodowy Bank Polski. W roku 1948 wydano kolejny dekret, który rozszerzał zakres działania Banku i przyznawał mu coraz...
Działalność Narodowego Banku polskiego w altach pięćdziesiątych
Wcielony w życie na poiczatku lat pięćdziesiątych dekret, mówiący o zakresie działalności Narodowego Banku Poskego, ustalał również, że Bank ten zajmować się będzie takimi kwestiami, jak koncentracja obrotów kasowych Skarbu Państwa, planowanie...
Zmiany w działaniu Narodowego Banku Polskiego
Mimo zmian i rozszerzania zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego, w latach czterdziestych, do końca lat pięćdziesiątych nie została wydana ustawa, która by regulowała te zmiany. Rozszerzanie zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego...