Główne kierunki działań Narodowego Banku Polskiego w unormowanym systemie bankowym

Ważnym wydarzeniem o charkterzer nie tylko ekonomiczno – gospodarczym, ale także społecznym, było przeprowadzenie denominacji polskiej waluty. Stare znaki pieniężne zastąpiono nowymi, a wymian ta nastąpiła według przelicznika wynoszącego 1:10 000. Denominacja była ważnym wydarzeniem, dzięki któremu nowe struktury bankowe mogły zyskać zaufanie kolejnych grup klientów. Narodowy Bank Polski, na którym spoczywłąa odpowiedzialność za właściwie przeprowadzoną akcję informacyjną, wywiązał się właściwie ze swojego zadania. Tym samym proces denominacji przebiegł spokojnie i bez zakłóceń, a było to o tyle istotne, że część społeczeństwa pamiętała reformy przeprowadzane z wymianą waluty, która miała miejsce w latach pięćdziesiątych. Tamta reforma walutowa przebiegała w atmosferze dużej nerwowowsci, poza tym społeczeństwo dowiedziało się o niej z komunikatu w środkach przekazu, i nie miało możliwości właściwie się do niej przygotować. Od połowy lat dziewięćdziesiątych coraz bardziej ważne dla Polski stało się włączenie jej do struktur Unii Europejskiej, jako pełnoprawnego członka. W związku z tymi staraniami, Polska musiała przeprowadzić szereg zmian, dostosowujących jej przepisy i normy do prawa europejskiego. Zmiany te musiały również dotyczyć systemu bankowego.

Pozycja Narodowego Banku Polskiego
W ciągu ostatnich lat, w czasie których nastąpiła całkowita transformacja ustrojowa Polski i jej systemu społeczno-politycznego i ekonomiczno – gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się instytucją która zapewnia stabilność systemu bankowego...
Ocena działalności Narodowego Banku Polskiego
Patrząc wstecz na ostatnie kilkanaście lat działalności Narodowego Banku Polskiego, ogólna ocena jego czynności jest raczej pozytywna. Obecnie Narodowy Bank Polski jest jedną z najwazniesjszcvh instytucji finansowych, kreujących politykę finansową...
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prezes Narodowego Banku Polskiego jest główną osobą w tej instytucji i posiada znaczne kompetencje i uprawnienia w zakresie swojej działalności. Zgodnie z przepisami prawa, prezes Narodowy Banku Polskiego powoływany jest przez Sejm, który wnioskuje...