Główne kierunki działalności Narodowego Banku Polskiego po reformach systemu bankowego

Po przeprowadzeniu szeregu reform, wprowadzenia nowego systemu bankowego, status Narodowego Banku Polskiego uległ zmianie i to znacznej. Było to nieuniknione, gdyż wokół pojawiła się nowa rzeczywistość polityczna i gospodarcza, która wymagała zmian. Przede wszystkim z oddziałów o charakterze operacyjnym, działających w ramach Narodowego Banku Polskiego, stworzono nowe banki, które stały się poczatkim bankowsic komercyjnej w Polsce. Rozpoczęły one swoją działalność jeszcze w roku 1989, z dniem pierwszego lutego. Dążono do powstania systemu bankowego, który będzie miał cechy bankowości uniwersalnej, co oznacza, że uprawnienia poszczególnych banków będą obejmowały całe spektrum działań usługowych, chrakteryzujacych działalność każdej instytucji bankowej. Ułatwieniem dla tworzenia systemu bankowości uniwersalnej, opartej na bankowości komercyjnej, były niskie kapitały zakładowe. Nie zmienił się zasadniczo fakt, że nadzór nad bankami w Polsce sprawował Narodowy Bank Polski, ale nie była to już kontrola finansowa i interwencyjna, ale nadzór. Ustawa z roku 1989 określała kierunki i działania Narodowego Banku Polskiego i mówiła o tym ,że Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym, zajmującym się emisją, stanowi on również instytucję kredytową o charakterze centralnym , a także ustalono, ze jest on instytucją rozliczeniową oraz dewizową.

Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, upoważniony przez Ustawę do wystepwoania w roli banku centralnego, wykonywał wiele czynności, związanych z pełnioną funkcją. Przede wszystkim Ustawa określała, że jego komptetncje polegają także na umacnianiu roli pieniądza...
Zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego
Funkcjonowanie zasad nowego ładu społecznego, politycznego i gospodarczego wymagał dogotowywania do zamieniających się bardzo dynamicznie warunków. Postanowione uchwały i zasady działania wielu instytucji finansowych, politycznych i gospodarczych...
Obniżanie inflacji przez Narodowy Bank Polski jako działanie priorytetowe
Narodowy Bank Polski w sowejej działalności polegającej na ogranieciu polityki pieniężnej i wyznaczeniu jej celów dalszego rozwoju, w początkowym etapie funkcjnownaie nowego ładu polityczno – gospodarczego, posługiwała się takimi narzędziami...