Funkcjonowanie banków w Polsce w latach sześćdziesiątych

Po wejściu w życie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, kolejnym ważnym aktem była ustawa o prawie bankowym, wydana w roku 1960. Określała ona system bankowy w Polsce i wyznaczała kompetencje poszczególnych banków. Zgodnie z ustawa o Narodowym Banku Polskim, to właśnie NBP pełniło funkcje naczelna w systemie bankowości polskiej, ale już w roku 1963 nieco uszczupliły się jego komptenecje, dotyczące obsługi kontrahentów zagranicznych. Kwestie związane z paltnosciami z tytułu obrotów z zagranica, rozliczeń kredytowych i płatności związanych z obrotami handlowymi w wolnych dewizach, oraz kredytowania, kontroli i prowadzenia rachunków przedsiębiorstw handlu zagranicznego, przejął Bank Handlowy w Warszawie. System bankowy Polsce oprócz wspomnianego Banku Handlowego w Warszawie tworzyły wraz z Narodowym Bankiem Polskim także pozostałe banki, a były nimi takie placówki, jak: Bank Inwestycyjny, Bank Rolny, Powszechna Kasa Oszczędności, spółdzielnie oszczędnościowo- pożyczkowe, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Do tego składu wliczany był również Bank Gospodarstwa Krajowego, kotry jednak nie pełnił w praktyce szeroko pojętych czynności bankowych, i istniejący właściwie w stanie bardzo fragmentarycznym. Ustawa Prawo Bankowe regulowała także kwestie związane z przesunieceim kompetencji odnośnie sfery finansowania dzialanosci o charakterze inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym.

Kompetencje poszczególnych banków wchodzących w skład systemu bankowego w Polsce
U schyłku lata szescdziesiatcyh dokonano kolejnych zmian w systemie bankowości w Polsce. Istotna zmiana było przede wszystkim to, ze likwidacji uległ Bank Inwestycyjny, a jego czynności i kompetencje zostały przekazane innym bankom. Bank Rolny nadzorował...
Funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce na początku lat siedemdziesiątych
Ustawa Prawo Bankowe, wydana w roku 1960 oraz kolejne dekrety, które zmieniały kompetencje poszczególnych banków w Polsce, unormowały system bankowy działający na potrzeby scentralizowanej gospodarki socjalistycznej. Byanjmnije jednak te zmiany,...
Schemat działalności Narodowego Banku Polskiego
W gospodarce rynkowej dzialanosc banku centralnego opiera się na dopasowaniu jego struktur, czynności i dzialanosci emisyjno – kredytowej do aktualnych potrzeb, wyznaczanych przez zmiany gospodarcze i koniunkturę. Natomiast w gospodarce centralnej,...

odbiór zużytego oleju