Dzialaność Narodowego Banku Polskiego w pierwszych latach po zakończeniu wojny

Narodowy bank Polski pełnił rolę w gospodarce krajowej, która znacznie odbiegała od roli, jaką pełniły banki centralne w gospodarce rynkowej i systemie kapitalistycznym. Narodowy Bank Polski zaczął otrzymywać coraz większe przywileje, a jego rola w gospodarce państwoeje stawała się coraz większa. Zakres czynności, jakie realizował Narodowy Bank Polski, wzrastał stopniowo; zajęło to około dziesięciu lat. Okres ten można uznać za okres dostosowywania się Narodowego Banku Polskiego do modelu, jaki wyznaczała gospodarka socjalistyczna krajowym bankom centralnym. W dekrecie z roku 1945 określano zakres działania Narodowego Banku Polskiego przede wszystkim jako działalność emisyjną i kredytową. Jednak wkrótce potem uprawnienia Banku zaczęto rozszerzać i w roku 1946 Narodowy Bank Polski przejął kontrole w zakresie finansowym oraz w zakresie kredytowania przedsiębiorstw, które pracowały w takich gałęziach gospodarki, jak przemysł hutniczy i przemysł włókienniczy. Wraz z opracowaniem w roku 1947 przez Państwowego Planu Gospodarczego, który uchwała Rady Ministrów stał się obowiązującym planem na kilka najblizsztch lat, wyznaczono także kierunki działania dla Narodowego Banku Polskiego. Ustalono zatem plan o charakterze gotówkowym, kredytowym oraz plan dotyczący finsnowania obrotów płatniczych w czasie kontaktów gospodarczych z zagranicą.

Głownie kierunki działania Narodowego Banku Polskiego
Po wejściu w życie Państwowego Planu Gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się główną instytucją kredytowa, która udzielała kredytów w sposób bezpośredni większym przedsiębiorstwom państwowym, ale także był instytucją, która za...
Rozszerzanie uprawnień Narodowego Banku Polskiego
Wraz z rozwojem i dojrzewaniem gospodarki centralnej socjalistycznej, zwiększały się również zadania, jakie mołg realizować Narodowy Bank Polski. W roku 1948 wydano kolejny dekret, który rozszerzał zakres działania Banku i przyznawał mu coraz...
Działalność Narodowego Banku polskiego w altach pięćdziesiątych
Wcielony w życie na poiczatku lat pięćdziesiątych dekret, mówiący o zakresie działalności Narodowego Banku Poskego, ustalał również, że Bank ten zajmować się będzie takimi kwestiami, jak koncentracja obrotów kasowych Skarbu Państwa, planowanie...