Działalność systemu bankowego w Polsce

Reformy systemu bankowego miały również na celu tworzenie tak zwanego dwupoziomowego systemu bankowego, który wprowadzałby nowe relacje miedzy Narodowym Bankiem Polskim, a bankami komercyjnymi. Chodziło o to, aby wszelkiego rodzaju operacja finansowe nie były realizowane według zasad odgórnych, czyli według planów i ich wytycznych, tylko według instrumentów występujących w gospodarce rynkowej. Zatem metody administracyjne, polegające na limitowaniu kredytów, kontroli ich wykorzystania oraz dyrektywnych zasadach ich udzielania, zastąpiono takimi metodami, jak stopy procentowe, operacja rynku otwartego, kurs walutowy oraz obowiązkowe rezerwy. W ten sposób stworzono podstawy do obowiązywania w Polsce systemu bankowego, charakterystycznego dla gospodarki rynkowej i ustroju kapitalistycznego. Reformy polegały na konkretnych działaniach, i tak na przykład jeszcze w roku 1988 podjęto decyzję dotycząca wyłączenia z czynności realizowanych przez Narodowy Bank Polski, takich działań jak depoztywainie i kredytowanie. Oznacza to, że niezupełnie NBP zostało pozbawione tych możliwości, ale że czynności te mogły również wykonywać inne banki, rozpoczynające działalność na zasadach komercyjnych. Nowe prawo bankowe, wprowadzone Ustawą w styczniu 1989 roku, dawało szerokie możliwości tworzenia podstaw bankowości komercyjnej, to znaczy, że występowała daleko posunięta liberalizacja przepisów, pozwalająca na uwzględnianie w kapitale zakładowym udziałów zagranicznych.

Główne kierunki działalności Narodowego Banku Polskiego po reformach systemu bankowego
Po przeprowadzeniu szeregu reform, wprowadzenia nowego systemu bankowego, status Narodowego Banku Polskiego uległ zmianie i to znacznej. Było to nieuniknione, gdyż wokół pojawiła się nowa rzeczywistość polityczna i gospodarcza, która wymagała...
Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, upoważniony przez Ustawę do wystepwoania w roli banku centralnego, wykonywał wiele czynności, związanych z pełnioną funkcją. Przede wszystkim Ustawa określała, że jego komptetncje polegają także na umacnianiu roli pieniądza...
Zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego
Funkcjonowanie zasad nowego ładu społecznego, politycznego i gospodarczego wymagał dogotowywania do zamieniających się bardzo dynamicznie warunków. Postanowione uchwały i zasady działania wielu instytucji finansowych, politycznych i gospodarczych...