Działalność Narodowego Banku polskiego w altach pięćdziesiątych

Wcielony w życie na poiczatku lat pięćdziesiątych dekret, mówiący o zakresie działalności Narodowego Banku Poskego, ustalał również, że Bank ten zajmować się będzie takimi kwestiami, jak koncentracja obrotów kasowych Skarbu Państwa, planowanie dotyczące udzielani i realizacji kredytowej, a także powierzono mu kontrolę realizacji ustalonych planów kredytowych przez pozostałe banki. Narodowy Bank Polski kontrolował także gospodarkę finansową, nie tylko w wymiarze krajowym, ale także gospodarkę, którą realizowały poszczególne przedsiębiorstwa państwowe. Ze względu na ograniczenie roli pozostałych banków oraz zamknięcie większości banków, Narodowy Bank Polski stał się również praktycznie jedyna instytucja, która ,mogła zająć się kredytowaniem bezpośrednim. Tym samym powiększyło się znacznie grono klientów Narodowego banku Polskiego, którzy nie tylko byli obsługiwani przez ten Bank, ale także zarazem byli przez niego kontrolowani. Zwiększając stopniowo zakres uprawnień Narodowego Banku Polskiego i czyniąc z niego praktycznie jedyną instytucję naprawdę liczącą się w gospodarce, bardzo skutecznie tworzono sieć zależności instytucji państwowych od gospodarki centralnej. Ponieważ Narodowy Bank Polski działał zgodnie z planem centralnym i tylko na jego podstawie obsługiwał przedsiębiorstwa, te automatycznie również działały zgodnie z tymże planem.

Zmiany w działaniu Narodowego Banku Polskiego
Mimo zmian i rozszerzania zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego, w latach czterdziestych, do końca lat pięćdziesiątych nie została wydana ustawa, która by regulowała te zmiany. Rozszerzanie zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego...
Cele działania Narodowego Banku Polskiego zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim
Według Ustawy o Narowoduym banku Polskim, wydanej w 1958 roku, Narodowy Bank Polski był instytucją, która miała bardzo szerokie uprawnienia. Oprócz zadania głowneg, jakie stanowiło kredytowanie jednostek gospodarczych w sposób bezpośredni lub...
Wzajemne kompetencje Narodowego Banku Polskiego, rządu i ministerstwa finansów
Wydana w końcówce lat pięćdziesiątych Ustawa o Narodowym Banku Polskim określała także wzajemne zależności miedzy Narodowym Bankiem Polskim oraz ministerstwem finansów i rządem. W pierwszej kolejności Narodowy Bank Polski opracowywała plan...

Praca Łódź Innowacyjne opakowania