Działalność Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski miał określony również już w lutym plan działania na najbliższe kilka mieisecy. Działanie te obejmowały przejęcie czynności, które wykonywała do tej pory tymczasowa organizacja finansowa, jaką była Centralna Kasa Skarbowa. Profil jej działalności obejmował między innymi emisję, rozrachunki międzypaństwowe, wypłaty dokonywane na rachunek rządu a także zakończenie wymiany pieniężnej. Wszystkie te działanie przejął Narodowy Bank Polski. Ponadto przydzielono mu inne zadania, takie jak uruchomienie działalności kredytowej i udzielanie tychże kredytów przedsiębiorcom, przejęcie oraz zabezpieczenie mienia wszystkich niemieckich banków na rzecz rządu, natomiast na rzecz Narodowego Banku Polskiego miały być przejęte i zbaepieczone waluty, kruszce i walry zagraniczne, a także ruchomości i nieruchomości wcześniej działających banków, czyli Banku Polskiego S.A.i Banku Emisyjnego. Jednak najważniejszym zadaniem bieżącym była wymiana pieniędzy, będących w obiegu w czasie okupacji. Zadanie to było na tyle pilne, że jego rozpoczęcie przypadło na okres zanim faktycznie powołano Narodowy Bank Polski do życia, i rozpoczęto jego realizację 10 stycznie 1945 roku. Datę zakończenia realizacji tego zdania wyznaczono pierwotnie na 28 lutego tego samego roku. W rzeczywistości jednak termin ten uległ znacznemu przesunięciu, chociaż ostatniego dnia lutego przestały de facto obowiązywać dotychczasowe waluty.

Narodowy Bank Polski, a Bank Polski S.A
Mimo powołania do życia Narodowego Banku Polskiego, Bank Polski S.A. czyli instytucja finsowa naczelna, działająca przed wybuchem wojny, formalnie nie uległa likwidacji i nadal stanowiła instytucję będącą reperezentatem rządu polskiego na emigracji....
Dzialaność Narodowego Banku Polskiego w pierwszych latach po zakończeniu wojny
Narodowy bank Polski pełnił rolę w gospodarce krajowej, która znacznie odbiegała od roli, jaką pełniły banki centralne w gospodarce rynkowej i systemie kapitalistycznym. Narodowy Bank Polski zaczął otrzymywać coraz większe przywileje, a jego...
Głownie kierunki działania Narodowego Banku Polskiego
Po wejściu w życie Państwowego Planu Gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się główną instytucją kredytowa, która udzielała kredytów w sposób bezpośredni większym przedsiębiorstwom państwowym, ale także był instytucją, która za...