Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego

Ze względu na centralizm gospodarki socjalistycznej i specyfikę funkcjonowania tejże gospodarki, działalność Narodowego Banku Polskiego, jako centralnej jednostki finansowej, była określona właśnie wymogami i potrzebami tej gospodarki. Narodowy Bank Polski działa zatem według scielse określone planu, wyznaczonego przez plan gospodarczy. Jego dzialanosc emisyjna, czyli instytucji, która wypuszcza w obieg pieniądz, oparta była praktycznie na nadzorze technicznym , dotyczącym emisji biletów bankowych. Narodowy Bank Polski właściwie nie regulował ilości wypuszczanego w obieg pieniądza, gdyż właściwie nie dysponował tego typu instrumentami, które pozwoliłyby mu zając się wielkością emisji. W roku 1950 uchwalono Ustawę o reformie pieniężnej, która ustaliła na lata zasady systemu piniezengo obowiązującego w Polsce. Ważnym sektorem dzialaności Narodowego Banku Polskiego pozostawała działanośc kredytowa i kontrolna. To właśnie Narodowy Bank Polski kontrolował kredytowanie nie tylko przedsiębiorstw panstwpowych, które następnie rozliczał z udzielonych poztyczek, poprzez sporządzenie wyników ich dzialaności, ale także zajmował się kontrolą pozostałych banków i można ująć, ze stanowił tak zwany bank bankow, ponieważ nie tylko prowadził rachunki tychże bankow, ale także zajmowal się ich kredytowaniem, a potem kontrolował ich działalność.

Kredytowanie udzielane przez Narodowy Bank Polski
W związku ze stopniowym rozszerzaniem komptenecji Narodowego Banku Polskiego przez wydawane w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dekrety, a w końcu przez ustabilizowanie i oficjalne i formalne ugruntowanie jego pozycji na rynku bankowym w socjalistycznej...
Reformy systemu bankowego
Dominująca rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie udzielania kredtówq krótkoterminowych trwałą nieprzerwanie od końca lat pięćdziesiątych, do podatku lat osiemdziesiątych. Wówczas zostały wprowadzone pewnego rodzaju reformy, które miały...
Upadek systemu komunistycznego w Polsce
Początek lat dziewięcdzisiatych przyniósł w Polsce całkowitą reformę praktycznie wszystkich struktur państwowych. Po dokonaniu się rewolucji, określanej mianem bezkrwawej, Polska wyzwoliła się z ustroju socjalistycznego, a w miejsce komunizmu...

https://www.autogotowka.pl kantor internetowy