Działalność Banku Polskiego

Założycielem i głównym inicjatorem powołanie do życia Banku Polskiego był minister skarbu, sprawujący tę funkcję w czasie trwania pewnego rodzaju państowowsci polskiej czyli Królestwa Polskiego. Ministrem tym był książę Ksawery Drucki – Lubecki. Pełnił on funkcję ministra w latach 1821 – 1830, czyli do końca istnienia Królestwa Polskiego. Bank Polski, który zaczął funkcjonować w roku 1828, a jego działalność zakończyła się w roku 1886. Przez ten okres Bank Polski funckjoinował jako bank państwowy, którego kapitał zakładowy pochodził z funduszy rządowych. Bank Polski działał wedle wyznaczeń Ustawy Banku Polskiego, a także według szeregu różnych instrukcji, które miały bardzo szczegółowy charakter i precyzyjnie określały poszczególne sfery działalności. Jako główny cel założenia i dalszej działalności Banku postawiono, zgodnie z Ustawą, zaspokojenie narodowego długu, oraz rozwój takich dziedzin gospodarki jak handel i przemysł. Działalność Banku Polskiego realizowana również była poprzez emisję biletów skarbowych, którymi były polskie złote. Wysokość tej emisji nie mogła przekraczać wysokości kapitałów zakładowych Banku. Emisja polegała na tym, że pieniądz papierowy był wymienialny na srebrne monety, natomiast wysokość i ramy danej emisji, określane były przez zasoby kruszcowe, jakie akurat znajdowały się w Banku. Bilety skarbowe cieszyły się uznaniem i zaufaniem wśród ludności, w związku z tym działalność emisyjna Banku Polskiego była prawidłową funkcjonującą gałęzią bankowości.

Pozostała działalność Banku Polskiego
Bank Polski, oprócz działalności związanej z emisją biletów skarbowych, zajmował się także wieloma innymi gałęziami działalności związanej z obsługą bankową ludności. Jego zadaniem było na przykład realizowanie operacji o charakterze...
Działalność kredytowa Banku Polskiego
Bank Polski prowadził także działalność o charakterze kredytowym i było to znacząca gałąź. Podstawą do udzielanie kredytów były składane w banku depozyty, fundusze własne banku, a także dochody pochodzące z działalności emisyjnej. Działalność...
Powstanie Listopadowe a działalność Banku Polskiego
Bank Polski funkcjonował prawidłowo i odgrywał zanczaca role w rozwoju gospodarczym. Szczególnej jego roli upatrywano w działąności pożyczkowej, która miała być udzielana inicjatywom rządowym, które miały prowadzić do rozwoju górnictwa...

doradca podatkowy kraków