Kategoria System Bankowt w Polsce od lat siedemdziesiątych

Funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce na początku lat siedemdziesiątych
Ustawa Prawo Bankowe, wydana w roku 1960 oraz kolejne dekrety, które zmieniały kompetencje poszczególnych banków w Polsce, unormowały system bankowy działający na potrzeby scentralizowanej gospodarki...

Schemat działalności Narodowego Banku Polskiego
W gospodarce rynkowej dzialanosc banku centralnego opiera się na dopasowaniu jego struktur, czynności i dzialanosci emisyjno – kredytowej do aktualnych potrzeb, wyznaczanych przez zmiany gospodarcze...

Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Ze względu na centralizm gospodarki socjalistycznej i specyfikę funkcjonowania tejże gospodarki, działalność Narodowego Banku Polskiego, jako centralnej jednostki finansowej, była określona właśnie...

Kredytowanie udzielane przez Narodowy Bank Polski
W związku ze stopniowym rozszerzaniem komptenecji Narodowego Banku Polskiego przez wydawane w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dekrety, a w końcu przez ustabilizowanie i oficjalne i formalne...

Reformy systemu bankowego
Dominująca rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie udzielania kredtówq krótkoterminowych trwałą nieprzerwanie od końca lat pięćdziesiątych, do podatku lat osiemdziesiątych. Wówczas zostały...

Upadek systemu komunistycznego w Polsce
Początek lat dziewięcdzisiatych przyniósł w Polsce całkowitą reformę praktycznie wszystkich struktur państwowych. Po dokonaniu się rewolucji, określanej mianem bezkrwawej, Polska wyzwoliła się...

Reformy systemu gospodarczego w Polsce w początku lat dziewięćdziesiątych
Początki nowego ustroju, zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym były bardzo trudne. Gospodarka znalazal się w fazie wielkiego kryzysu, który unaocznił dewastacje i deformacje, jakie...

Działalność systemu bankowego w Polsce
Reformy systemu bankowego miały również na celu tworzenie tak zwanego dwupoziomowego systemu bankowego, który wprowadzałby nowe relacje miedzy Narodowym Bankiem Polskim, a bankami komercyjnymi. Chodziło...

Główne kierunki działalności Narodowego Banku Polskiego po reformach systemu bankowego
Po przeprowadzeniu szeregu reform, wprowadzenia nowego systemu bankowego, status Narodowego Banku Polskiego uległ zmianie i to znacznej. Było to nieuniknione, gdyż wokół pojawiła się nowa rzeczywistość...

Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, upoważniony przez Ustawę do wystepwoania w roli banku centralnego, wykonywał wiele czynności, związanych z pełnioną funkcją. Przede wszystkim Ustawa określała, że jego...

Zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego
Funkcjonowanie zasad nowego ładu społecznego, politycznego i gospodarczego wymagał dogotowywania do zamieniających się bardzo dynamicznie warunków. Postanowione uchwały i zasady działania wielu...

Obniżanie inflacji przez Narodowy Bank Polski jako działanie priorytetowe
Narodowy Bank Polski w sowejej działalności polegającej na ogranieciu polityki pieniężnej i wyznaczeniu jej celów dalszego rozwoju, w początkowym etapie funkcjnownaie nowego ładu polityczno –...

Nadzorowanie systemu bankowego w Polsce
Narodowy Bank Polski miała w swoich kompetenachajch także nadzór i realizacje nad wdrażaniem w zmieniona rzeczywistość systemu bankowego, który miła zapewnić funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego...

Funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego w latach dziewięćdziesiątych
Podejmowane w czasie reform transformacyjnych zmiany w systemie bankowym, uchroniły system bankowym przed pogrążeniem się e kolejnym kryzysie ekonomicznym i gospodarczym. W połowie lat dziewięćdziesiatch...

Główne kierunki działań Narodowego Banku Polskiego w unormowanym systemie bankowym
Ważnym wydarzeniem o charkterzer nie tylko ekonomiczno – gospodarczym, ale także społecznym, było przeprowadzenie denominacji polskiej waluty. Stare znaki pieniężne zastąpiono nowymi, a wymian...

chiny eksport szczecin ubezpieczenia