Kategoria Historia bankowości polskiej w latach 1939- 1970

Sytuacja Banku Polskiego po wybuchu wojny
Wybuch wojny w dniu pierwszego września 1939 roku, zakończył okres niepodległościowy w dziejach Polski. Zaraz po wybuchu wojny podjęto zakrojone na szeroką skale działania, mjace na celu zabezpieczenie...

Dzialanosc Banku Polskiego na emigracji i dzialaność Banku Emisyjnego w Generalnej Guberni
W czasie drugiej wojny światowej losy polskiej państwowości były często dramatyczne, a dzialanosc rządu polskiego na emigracji naznaczona była wieloma trudnościami i ograniczeniami. Mimo tego,...

Działalność u schyłku wojny i po jej zakończeniu
W czasie wojny Bank Polski nie uległa faktycznemu rozwiązaniu. Niemcy chcieli przejąć zasoby Banku Polskiego , zgromadzone w okresie międzywojennym, w postaci dewiz i złota, które zostały zdeponowane...

Narodowy Bank Polski
Przygotowania do powołania Narodowego Banku Polskiego miały miejsce już w roku 1944, na posiedzeniu PKWN w Moskwie. Pierwsze działania, mające na celu faktyczne wprowadzenie instytucji finansowej...

Działalność Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski miał określony również już w lutym plan działania na najbliższe kilka mieisecy. Działanie te obejmowały przejęcie czynności, które wykonywała do tej pory tymczasowa organizacja...

Narodowy Bank Polski, a Bank Polski S.A
Mimo powołania do życia Narodowego Banku Polskiego, Bank Polski S.A. czyli instytucja finsowa naczelna, działająca przed wybuchem wojny, formalnie nie uległa likwidacji i nadal stanowiła instytucję...

Dzialaność Narodowego Banku Polskiego w pierwszych latach po zakończeniu wojny
Narodowy bank Polski pełnił rolę w gospodarce krajowej, która znacznie odbiegała od roli, jaką pełniły banki centralne w gospodarce rynkowej i systemie kapitalistycznym. Narodowy Bank Polski zaczął...

Głownie kierunki działania Narodowego Banku Polskiego
Po wejściu w życie Państwowego Planu Gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się główną instytucją kredytowa, która udzielała kredytów w sposób bezpośredni większym przedsiębiorstwom państwowym,...

Rozszerzanie uprawnień Narodowego Banku Polskiego
Wraz z rozwojem i dojrzewaniem gospodarki centralnej socjalistycznej, zwiększały się również zadania, jakie mołg realizować Narodowy Bank Polski. W roku 1948 wydano kolejny dekret, który rozszerzał...

Działalność Narodowego Banku polskiego w altach pięćdziesiątych
Wcielony w życie na poiczatku lat pięćdziesiątych dekret, mówiący o zakresie działalności Narodowego Banku Poskego, ustalał również, że Bank ten zajmować się będzie takimi kwestiami, jak...

Zmiany w działaniu Narodowego Banku Polskiego
Mimo zmian i rozszerzania zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego, w latach czterdziestych, do końca lat pięćdziesiątych nie została wydana ustawa, która by regulowała te zmiany. Rozszerzanie...

Cele działania Narodowego Banku Polskiego zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim
Według Ustawy o Narowoduym banku Polskim, wydanej w 1958 roku, Narodowy Bank Polski był instytucją, która miała bardzo szerokie uprawnienia. Oprócz zadania głowneg, jakie stanowiło kredytowanie...

Wzajemne kompetencje Narodowego Banku Polskiego, rządu i ministerstwa finansów
Wydana w końcówce lat pięćdziesiątych Ustawa o Narodowym Banku Polskim określała także wzajemne zależności miedzy Narodowym Bankiem Polskim oraz ministerstwem finansów i rządem. W pierwszej...

Funkcjonowanie banków w Polsce w latach sześćdziesiątych
Po wejściu w życie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, kolejnym ważnym aktem była ustawa o prawie bankowym, wydana w roku 1960. Określała ona system bankowy w Polsce i wyznaczała kompetencje poszczególnych...

Kompetencje poszczególnych banków wchodzących w skład systemu bankowego w Polsce
U schyłku lata szescdziesiatcyh dokonano kolejnych zmian w systemie bankowości w Polsce. Istotna zmiana było przede wszystkim to, ze likwidacji uległ Bank Inwestycyjny, a jego czynności i kompetencje...

forbet