Biuro Informacji Kredytowej

W celu problemów wynikajaych z brakiem spąłty zaciąganych w bankach kredytów, w roku 1992 powstała baza danych o niesolidnych dłużnikach bankowych. Wszystkie banki mogły tutaj zgłaszać swoich dłużników, którzy nie wywiązywali się z udzielonych im kredytów i nie dokonywali ich spłaty. System ten jednak nie do końca potrafił wywiązywać się ze stawianych przed nim zadań i w istocie jego dzoalanosc bal bardzo nieefektywna. Wobec tego część banków zdecydwlaa się na powalanie innej isntytuscji, która stanowi po dziś dzień Biuro Informacji Kredytowej. Biuro to zajmuje się gromadzeniem danych na temat osób prawnych i fizycznych, które występują w roli kredytobiorców. Dane te wykorzystywane są do tworzenia na zlecenie banków zaintersownych tymi danymi, bankowych raportów kredytowych. Te raporty mają dwie zasadnicze części, pokazuję historię kredytobiorcy, Pierwsza z tych części zawiera informacje o tym w jakich bankach dany klient starał się o kredyt. Druga z tych części obejmuje opis historii kredytowej danej osoby, to znaczy ze zawiera przede wszystkim informacje na temat tego, czy dany klient spłacał regularnie zaciągnięte kredyty. Biuro Informacji Kredytowej jako swoje główne zadanie określa zmniejszanie ryzyka bankowego i kredytowego oraz usprawnianie działalności kredytowej banków a także skracać czas oczekiwania poszczególnych klientów na ewentualne przyznanie kredytu. Biuro pobiera opłaty za swoje usługi

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a jego dzialanośc rozpoczęła się w dniu 17 lutego rok pożnije,czyli w roku 1995. Działanośc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest bardzo...
Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja nadzoru Bankowego powstała w roku 1997, zgodnie z ustawa o Narodowym Banku Polskim, której zapisy zwalniały Narodowy Bank Polski z funkcji nadzorowania banków w Polsce. Narodowy Bank Polski pełnił funkcje nadzorcza nad systemem bankowym...
Zadanie Komisji Nadzoru Bankowego
Funkcjonowanie każdego systemu bankowego w każdym z krajów, w którym obowiązują zasady gospodarki rynkowej, opierają się na działaniu nadzoru bankowego. Sprawia on, że system bankowy działa sprawnie i bez zakłcoeń. Do głównych zadań Komisji...

obsługa zus zawiercie stoiska targowe